the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

การให้บริการ

หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ สามารถร้องเรียนได้ที่นี่

“หากท่านเป็นผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และมีสิทธิได้รับการชดเชยและเยียวยาตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. ท่านสามารถยื่นคำขอรับการชดเชยและเยียวยาฯ (แบบ ทพ.03)
ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย”

“หน่วยงานและองค์กรนิติบุคคล สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อดำเนินโครงการที่เป็นประโยช์ต่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 สามารถศึกษาคู่มือและขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยยื่นแบบขอรับเงินสนับสนุนฯ (แบบ กทพ. 1)”