กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มีนาคม 2566 ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารใบสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6596745-6