the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

โครงสร้างคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ

อำนาจหน้าที่

1. วางแผนและติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน

2. จัดทำเครื่องมือวิเคราะห์และประมวลผลการติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน

3. รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศทราบ

4. ปฎิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมอบหมาย

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ