ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 9/2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 14 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 9/2564 เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ แก่หน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รอบที่ 1/2564 และขอความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีบัญชี 2564 พร้อมกับนำหลักสูตรการฝึกอบรมสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ไปพัฒนาวิทยากรกระบวนการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.