• วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม DWF War Room ชั้น 12 บี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้แก่หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ รอบที่ 2/2565 โดยมี นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยคณะกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด
megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.