วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ  ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.