วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางรุ่งทิวา สุดแดน  รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2566 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนัก เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างความตระหนักเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมขึ้น โดยมี อนุกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว   

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.