วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สค. (DWF War Room) ชั้น 12 บี กรมกิจกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.