วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) คุณรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศครั้งที่3/2566ผ่านระบบZoomMeetingวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.