ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 5/2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Video Conference App Zoom ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.