วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่าน Application Zoom คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและฝ่ายเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและฝ่ายเลขานุการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและฝ่ายเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

 

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.