the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมะระหว่างเพศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการตามหลักเกณฑ์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2564 และแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และได้เคยยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2561 – 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ  50 คน

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.