กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมแโมร่า ท่าแพ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณกรรณนิกา  เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ การดำเนินตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 และจัดทำโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯอันจะนำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริม    ความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านการศึกษา  สถาบันการศึกษาองค์การพัฒนาเอกชน ในเขต 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน รวมทั้งวิทยากร และ      เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้งสิ้น 65 คน
megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.