กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค.67 ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ การดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และการจัดทำโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ อันจะนำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่

โดยในวันที่ 18 ม.ค. 67 คุณธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยาย หัวข้อ การขับเคลื่อน   ความเท่าเทียมระหว่างเพศในทุกระดับ ”Gender Equity for All เพราะทุกคนเท่ากัน“

ทั้งนี้ ในวันที่ 17 ม.ค.67 ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ การดำเนินงานของเครือข่ายในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้
🎤 คุณพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
🎤 คุณศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
🎤 คุณนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้
🎤 คุณสุขาดา รุ่งเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนฯ เป็นผู้ดำเนินรายการและในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 16 ม.ค.67 โดยมีคุณกุรุพิน สิงห์น้อย  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี เป็นประธาน และมีคุณพิมพ์รภัช ทิพย์ชานนท์ ให้เกียรติร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดย ผศ.ดร.อารยา สุขสม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณพนิดา หันสวาสดิ์ นักวิชาการอิสระ
megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.