the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอเชีย จังหวัดลำปาง นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างเพศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกลไกในการคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมเสมอภาคผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่และสามารถนำมุมมองมิติระหว่างเพศไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในเขต 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา เชียงราย และจังหวัดตาก จำนวน 60 คน ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

 

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.