วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ “เสริมสร้างองค์กรแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่องค์กรแห่งการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.