สามารถDownloadสื่อประชาสัมพันธ์จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ…ได้ที่ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1I9HqTuqu4AbYI6Z3G75Iwohmu2aXQQCD?usp=sharing