วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม Salerno ชั้น 4 โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรมการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ และสาระสําคัญของการผลิตสื่อที่มีคุณภาพสามารถผลิตสื่อที่มีเทคนิคและเนื้อหาความเท่าเทียมระหว่างเพศ อย่างสร้างสรรค์ โดดเด่น เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางเพศ และไม่นําเสนอเนื้อหาหรือ ใช้ภาษาที่สร้างอคติทางเพศ หรือเป็นการผลิตซ้ำ การสร้างภาพเหมารวมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ซึ่งกองทุนฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้

วันที่ 4 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ ประธานมูลนิธิ เครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และคุณเคธี่ ประสิทธิ์ สุหงษา จากมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทย เพื่อสิทธิมนุษยชน มาเป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศ

วันที่ 5-6 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจากวิทยากรเครือข่ายของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ได้แก่

(1) คุณพรชัย แสนชัยชนะ

(2) ผศ.จิรมน สังณ์ชับ

(3) คุณนพทัต บุณยเกียรติ

(4) คุณประสงค์ กรรโมทาร

มาเป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิค การผลิตสื่อที่มีคุณภาพ  

 

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.