กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างรเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รองรับการดำเนินงานสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ สค. และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 50 คน

 

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.