สค.โดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดอบรมวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่  1-5 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รองรับการดำเนินงานสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อความเป็นธรรมในสังคมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.