the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อำนาจหน้าที่

1. บริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ สทพ. กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหาย เนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามระเบียบที่ คณะกรรมการ สทพ.กำหนด

3. รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนต่อ คณะกรรมการ สทพ.

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ