ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2-2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next            วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว     คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2566 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณโครงการที่ขอรับการสนับสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การเห็นชอบปรับแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ อนุมัติการขยายเวลาดําเนินโครงการ โดยมี   คุณรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการครั้งที่ 2/2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบ Zoom Meeting คุณรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการครั้งที่ 2/2566วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงานและองค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีคณะอนุกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

กลับหน้าหลัก กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มีนาคม 2566 ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารใบสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6596745-6

วิดีโอย้อนหลังการอบรมการผลิตสื่อฯ และรายละเอียดวิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

กลับหน้าหลัก ดูการอบรมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLA72VM7t4eDXc6005BjoKoNMSMsgUO5jM ลิ้งค์(เอกสารการส่งผลงาน+สไลด์อาจารย์+คณะกรรมการพิจารณาผลงาน+หลักเกณฑ์การประกวด)https://drive.google.com/drive/folders/1JMoxbpk5PMW8JAX7B1yeE5rlhEL7xcm8?usp=sharing

อบรมการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม Salerno ชั้น 4 โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรมการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ และสาระสําคัญของการผลิตสื่อที่มีคุณภาพสามารถผลิตสื่อที่มีเทคนิคและเนื้อหาความเท่าเทียมระหว่างเพศ อย่างสร้างสรรค์ โดดเด่น เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางเพศ และไม่นําเสนอเนื้อหาหรือ ใช้ภาษาที่สร้างอคติทางเพศ หรือเป็นการผลิตซ้ำ การสร้างภาพเหมารวมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ซึ่งกองทุนฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้ วันที่ 4 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ ประธานมูลนิธิ เครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และคุณเคธี่ ประสิทธิ์ สุหงษา จากมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทย เพื่อสิทธิมนุษยชน มาเป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศ วันที่ 5-6 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจากวิทยากรเครือข่ายของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ได้แก่ […]