ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next            วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2567 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ แก่หน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รอบที่ 1/2567 พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยาแก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) พิจารณา (ร่าง) การทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองทุนฯ ประจำปี 2567 และติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2566 – 25 มกราคม 2567) โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ […]

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบ Zoom Meeting   นางสุดา สุหลง รองอธิบดี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศรอบการพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะอนุกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว   ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค.67 ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ การดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และการจัดทำโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ อันจะนำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่ โดยในวันที่ 18 ม.ค. 67 คุณธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยาย หัวข้อ การขับเคลื่อน   ความเท่าเทียมระหว่างเพศในทุกระดับ ”Gender Equity for All เพราะทุกคนเท่ากัน“ ทั้งนี้ ในวันที่ 17 ม.ค.67 ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ การดำเนินงานของเครือข่ายในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้ คุณพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา คุณนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ คุณสุขาดา […]