สค. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next        วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา รุ่งเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวแทน นางสาวกรรณิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เข้ารับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 ในประเภท รางวัลการพัฒนาดีเด่น และรางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินผลการดำเนินงานดีเด่น เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ หน่วยงานที่ได้รับรางวัล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ […]

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม War Room  ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คุณอุษณี กังวารจิตต์     เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และพิจารณาทบทวนแบบติดตามและประเมินผลโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการของกองทุนฯ        แก่หน่วยงาน/องค์กร โดยมีอนุกรรมการฯ ผู้บริหารกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว    ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)