ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 3/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next     วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 3/2567 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2567 และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ และผลการประเมินของทุนหมุนเวียน          ณ วันสิ้นบัญชีสำหรับทุนหมุนเวียนที่ประเมินผลตามปีงบประมาณ(ผลสิ้นปีบัญชี 2566 ฉบับสมบูรณ์) โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว  ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าหลัก สามารถDownloadสื่อประชาสัมพันธ์จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ…ได้ที่ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1I9HqTuqu4AbYI6Z3G75Iwohmu2aXQQCD?usp=sharing

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 3/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next   วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบ Zoom Meeting นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 3/2567 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีคณะอนุกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)