การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกลไก ในการคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สนับสนุนให้มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กร สวัสดิการชุมชน หรือองค์กรเอกชน ได้มีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมเสมอภาค และสามารถนำมุมมองมิติเพศภาวะไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาสังคมขององค์กรได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากมูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน หรือองค์กรเอกชน จำนวน 50 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

อบรมการใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ชั้น 3 นางสาวสุนีย์  ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการ จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหาร ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผู้แทนสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ วิทยากร เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้ลงนามประกาศใช้ ประกาศศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอรับเงินสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ปรับเพิ่มกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย การจ่ายเงินและการทำสัญญารับเงินสนับสนุน สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถาม โทร. 0 2659 6745-6 Download

สค.จัดกิจกรรม Gender fair สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ลานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง    ของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Gender fair สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ      ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง        ของมนุษย์ และนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวง (พม.) เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว   ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2565

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม DWF War Room ชั้น 12 บี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้แก่หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ รอบที่ 2/2565 โดยมี นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยคณะกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2565

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมครอบครัวครัวสุขสันต์ ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฎิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

พม. โดย สค. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ “เสริมสร้างองค์กรแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ”

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ “เสริมสร้างองค์กรแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่องค์กรแห่งการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัดปัตตานี

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next ผู้แทนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ นำโดย อ.อุษณี กังวารจิตต์ และศ.ดร.อัญชลี มีมุข ร่วมสังเกตการณ์การจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัดปัตตานี ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี นางสาวสุชาดา รุ่งเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกลไก ในการคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมเสมอภาคผลักดัน การดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่ และสามารถนำมุมมองมิติระหว่างเพศไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 60 คน ผู้บริหาร วิทยากร เจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

พิธีลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยนางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับ นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมในะหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)