ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 5/2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Video Conference App Zoom ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

ติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next ผู้แทนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ นำโดย อ.อุษณี กังวารจิตต์ ศ.ดร.อัญชลี มีมุข และ อ.สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ ระหว่างวันที่ 27 – 28 พ.ย. 64ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปางสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมกลุ่มเยาวชนแกนนำระดับมัธยมศึกษาอุดมศึกษาในทุกเพศสภาพให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างที่เกี่ยวข้องกับทุกเพศสภาพตลอดจนเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญของการตีตราการเลือกปฏิบัติ การกระทำความรุนแรง การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยเหตุแห่งเพศสภาวะ อันมีมิติที่หลากหลาย ทั้งสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม โดยนำเอาสาระสำคัญพระราชบัญญัติความ เท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ.2558มาใช้ในการจัดการกับปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศที่เกิดขึ้นในสังคมและสร้างกลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการอบรมให้เป็นอาสาสมัครภาคประชาสังคมในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยพัฒนากลไกแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมของเพศในชุมชนของกลุ่มเยาวชนแกนนำต่อไปในอนาคตต่อไป ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

สค. ประชุมเพื่อหารือมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม War Room บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของมาตรการและแนวทางเพื่อการคุ้มครองสิทธิและ พัฒนาชีวิตพนักงานบริการ ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด   ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 7/2564

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบหมายให้ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการอนุมัติการใช้งบประมาณปี 2564 แก่หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2564 ที่ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงกรณี หน่วยงาน/องค์กรยังไม่ได้ทำสัญญา โดยมี คณะกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด   ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการผ่านระบบออนไลน์

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 26 สิงหาคม 2564 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมะระหว่างเพศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการตามหลักเกณฑ์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2564 และแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และได้เคยยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2561 – 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ  50 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

สรุปจำนวนคำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2563

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2563 หากท่านคิดว่ากำลังเป็นผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ และต้องการความเป็นธรรม สามารถยื่นคำร้องได้ที่… กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว : 255 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ส่งทางไปรษณีย์ ถึงกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว : 255 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 E-mail : gidentity3@gmail.com สอบถาม 02-6427745 (กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ)   ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

ประเทศไทยในความหลากหลายทางเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ http://gepf.dwf.go.th/wp-content/uploads/2021/08/ประเทศไทยในความหลากหลายทางเพศ.mp4 ประเทศไทยในความหลากหลายทางเพศ “HAPPY PRIDE MONTH THAILAND 2020” – ร่วมส่งท้ายเดือนไพรด์ เฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลาย และภาคภูมิใจของทุกอัตลักษณ์ทางเพศ ด้วยความรักและความหวังที่มีต่อตัวเองและผู้อื่น ในฐานะพลังหนึ่งที่สำคัญเพื่อการขับเคลื่อนเรื่องเสรีภาพในการมีชีวิตของมนุษย์ทุกคน และนี่คือเสียงของคน 16 คนกับตัวตนอันหลากหลาย ที่มาร่วมสะท้อนสีสันและความคิดที่แตกต่างในฐานะ ‘ปัจเจกชน’ บนฐานของพลเมือง ที่ล้วนหวังอยากเห็นสังคมไทยมีความเท่าเทียมขึ้น ไม่ใช่แค่ในเรื่องเพศ แต่รวมถึงมิติอื่นๆ ด้วย เพราะข้อดีก็ต้องทำให้ดีขึ้น ส่วนข้อเสียก็ต้องช่วยกันแก้ไข มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเถอะว่า ปัญหาของสังคมไทยนั้นคืออะไร? To celebrate ‘The Harmony of Diversity’ of the pride month in Thailand 2020, here are ‘16 diverse people’ with their ‘diverse spectra’ through the same hope to […]

ทำความรู้จักกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ที่หลายคนอาจรู้จักในด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี หรือการคุ้มครองและสร้างความเข็มแข็งให้สถาบันครอบครัวอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วเราทำมากกว่าที่คุณคิด วันนี้เลยพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กันมากขึ้น ผ่านพันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลย ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สปอร์ตโฆษณา ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สปอตโฆษณา ความเท่าเทียม (ที่เปลี่ยนแปลง) รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สปอตโฆษณา ความเท่าเทียม (ที่เปลี่ยนแปลง) ชื่อผลงาน : ความเท่าเทียม (ที่เปลี่ยนแปลง) รองชนะเลิศ อันดับ 2 : สปอตโฆษณา ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. อัษฎา สุนทร, เจษฎาวริณทร์ วัฒนะศศิวงศ์ และศศิภาวรรณ เชาวะนะสิทธิ์ มาร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม โดยเริ่มจากการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน อย่ากำจัดสิทธิ โอกาสในการแสดงศักยภาพเพียงเพราะเห็นว่าคนๆ นั้น แตกต่างจากสิ่งที่สังคมคาดหวัง เราต้องเรียนรู้ว่ามนุษย์มีศักยภาพ มีความต้องการ และมีปัญหาที่แตกต่างกัน หากไร้ซึ่งการเลือกปฏิบัติเพราะอัตลักษณ์ทางเพศแล้ว คำว่าสังคมเปิดกว้างก็คงเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ ร่วมสร้างสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศร่วมกัน megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

รางวัลชนะเลิศ สารคดีสั้น ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สารคดีสั้น Equality begin for us ชนะเลิศผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สารคดีสั้น Equality begin for us ชื่อผลงาน : Equality begin for us ชนะเลิศ : สารคดีสั้น ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. อัจฉราภรณ์ ศรีวิชัยศักดิ์, วันวีรพร ลาสี และสุพพัต เนตรใหญ่ ทำไมผ้าอนามัยถึงไม่ฟรีแบบถุงยางอนามัย? ผู้หญิงแต่งตัวไม่มิดชิดทำให้ผู้ชายเกิดอารมณ์ ผู้ชายใส่กระโปรง/แต่งหน้าถูกมองเป็นเรื่องแปลก เรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่สะท้อนสิ่งที่ต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ เพียงเพราะเราแตกต่าง ทุกคนมีสิทธิที่จะแต่งตัวอย่างไรก็ได้แต่อยู่บนพื้นฐานของกาลเทศะ ควรได้รับสวัสดิการที่ควรจะเป็น ได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การเพิ่มหรือเปลี่ยนกฎหมายด้านความเท่าเทียม แต่เป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน เปลี่ยนความคิดและมุมมองของคนในสังคม   megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]