ข้อตกลง-พันธกรณีระหว่างประเทศ

ข้อตกลง-พันธกรณีระหว่างประเทศ หลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุชนระหว่างประเทศ ในประเด็นวีถีแห่งเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ แนวทางสร้างหลักประกันคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ก้าวไปสู่ความเสมอภาคและเคารพสิทธิทางเพศ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสำหรับเราทุกคน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีศารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ SDG เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังแก่สตรีและเด็ก SDG 5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls