ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้ลงนามประกาศใช้ ประกาศศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอรับเงินสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ปรับเพิ่มกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย การจ่ายเงินและการทำสัญญารับเงินสนับสนุน สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถาม โทร. 0 2659 6745-6 Download

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2565

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 11 มกราคม 2565 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมะระหว่างเพศ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และพิจารณาทบทวนเครื่องมือติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ  14 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

แตกต่าง = ไม่แตกต่าง

แตกต่าง = ไม่แตกต่าง megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

RB องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

RB องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

คุณพ่อเลี้ยงลูก ครอบครัวต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

คุณพ่อเลี้ยงลูก ครอบครัวต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ภาพรวม ต้นแบบบันดาลใจสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ภาพรวม ต้นแบบบันดาลใจสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ม.ธรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ม.ธรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ