the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2565

ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting  Room) ชั้น 12 บี

อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คลองมหานาค กรุงเทพฯ 

และผ่านระบบ Video Conference App Zoom

Date

Jan 25 2022
Expired!

Time

All Day