the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

อบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2566

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

Date

Mar 15 2023
Expired!

Time

1:30 pm - 4:30 pm

Location

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
Category

Organizer

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
Phone
02-6427742
Email
fundktp@gmail.com