กองทุนฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2568 ที่สามารถขับเคลื่อนได้จริง สอดคล้องกับสถานการณ์ ความต้องการ และสภาพปัญหากลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติ    ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และเจ้าหน้าที่ สค. รวมจำนวน 50 คน
megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.