วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกลไก ในการคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สนับสนุนให้มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กร สวัสดิการชุมชน หรือองค์กรเอกชน ได้มีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมเสมอภาค และสามารถนำมุมมองมิติเพศภาวะไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาสังคมขององค์กรได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากมูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน หรือองค์กรเอกชน จำนวน 50 คน

 

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.