การรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเพศ พ.ศ. …
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ และนำผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฏหมาย
🔽 คลิกเลย 🔽
😀 แบบสอบถามความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย
😀 บันทึกหลักการและเหตุผลร่าง พรบ. การรับรองเพศ พ.ศ. … และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
✍️ ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 67 – 6 พ.ค. 67
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2659 6757