วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี นางวรรณภา สุขคง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและ    สถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรม "การยุติความรุนแรง ลดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและวิถีทางเพศ" พร้อมทั้ง นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนโดยเฉพาะชุมชน LGBTQI+ โดยการส่งเสริมความเข้าใจและส่งเสริมความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศสภาพ     ความเท่าเทียมระหว่างเพศและพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเริ่มต้นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางเพศในหมู่เยาวชนและสังคมโดยรวม ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาผู้นำที่สามารถให้ความช่วยเหลือและป้องกันผู้ที่เผชิญกับความรุนแรง    การตีตรา การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ผู้บริหาร วิทยากร ล่ามภาษามือ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว 
megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.