the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่เรื่อง
18/06/2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ในพื้นที่พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางไปติดตามประเมินผลโครงการ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 18 มิถุนายน 2567
29/05/2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 29 พฤษภาคม 2567
09/04/2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 9 เมษายน 2567
22/03/2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ในพื้นที่พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางไปติดตามประเมินผลโครงการ ณ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2567
29/02/2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ในพื้นที่พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางไปติดตามประเมินผลโครงการ ณ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 29 กุมภาพันธ์ 2567
23/02/2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การคุ้มครองป้องการการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2567
16/02/2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ในพื้นที่พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางไปติดตามประเมินผลโครงการ ณ จังหวัดอุบลราชธานีเเละจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2567
14/02/2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูเเลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อคุ้มครองและป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2567
25/12/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ในพื้นที่พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2566
15/11/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2566
10/11/2566ประกาศผลผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 10 พฤศจิกายน 2566
10/11/2566ประกาศผลผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่านทางพิเศษและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 10 พฤศจิกายน 2566
10/11/2566ประกาศผลผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 10 พฤศจิกายน 2566
20/10/2566ประกาศผลผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 20 ตุลาคม 2566
18/10/2566ประกาศผลผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2566
12/10/2566ประกาศผลผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่านทางพิเศษและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2566
10/08/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ในพื้นที่พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางไปติดตามประเมินผลโครงการ ณ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 10 สิงหาคม 2566
26/07/2566ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 26 กรกฎาคม 2566
14/06/2566ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดทำเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2566
14/06/2566ประกาศผลผู้ชนะการจ้างรถตู้พร้อมค่าผ่านทางพิเศษและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการจัดการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2566
13/06/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2566
31/05/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเสื้อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ เนื่องในเดือน Pride Month โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 31 พฤษภาคม 2566
15/05/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าผ่านทางพิเศษและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางไปติดตามประเมินผลโครงการ ณ จังหวัดสุพรรณบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2566
13/03/2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโโยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ : Gender Fair 2023โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 13 มีนาคม 2566
19/08/2565ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม 2565
19/08/2565ประกาศผลผู้ชนะการจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม 2565
17/08/2565ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVIC-19 Antigen Test self-test kits) เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ "เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเเกนนำในระดับพื้นที่" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2565
27/07/2565ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 27 กรกฎาคม 2565
27/07/2565ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVIC-19 Antigen Test self-test kits) เพื่อใช้ในการจัดการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 27 กรกฎาคม 2565
27/07/2565ประกาศผลผู้ชนะการการจ้างจัดทำประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 27 กรกฎาคม 2565
07/07/2565ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 7 กรกฎาคม 2565
07/07/2565ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVIC-19 Antigen Test self-test kits) เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 7 กรกฎาคม 2565
28/06/2565ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 28 มิถุนายน 2565
28/06/2565ประกาศผลผู้ชนะการเช่ารถตู้พร้อมค่าผ่านทางพิเศษและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการจัดการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 28 มิถุนายน 2565
06/06/2565ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดนิทรรศการ People of Pride โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 6 มิถุนายน 2565
20/05/2565ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2565
20/05/2565ประกาศผลผู้ชนะการจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 20 พฤษภาคม 2565
18/05/2565ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมารถตู้รวมค่าผ่านทางพิเศษพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 18 พฤษภาคม 2565
17/05/2565ประกาศผลผู้ชนะการจ้างฝึกอบรมการใช้งานระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2565
14/03/2565ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดกิจกรรมสารพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ : Gender Fair โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 14 มีนาคม 2565
10/03/2565ประกาศผลผู้ชนะการจ้างรถตู้ในพื้นที่พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเดินทางไปติดตามประเมินผลโครงการ ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2565
08/02/2565ประกาศผลผู้ชนะการจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ “เสริมสร้างองค์กรแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2565
08/02/2565ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVIC-19 Antigen Test self-test kits) เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ “เสริมสร้างองค์กรแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2565
08/02/2565ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ “เสริมสร้างองค์กรแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2565
07/02/2565ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2565
13/01/2565ประกาศผลผู้ชนะการจ้างรถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษเพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2565
13/01/2565ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2565
13/01/2565ประกาศผลผู้ชนะการจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2565
13/01/2565ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVIC-19 Antigen Test self-test kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2565
12/01/2565ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2565
15/12/2564ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเช่ารถตู้ในพื้นที่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางไปติดตามประเมินผลโครงการ ณ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 15 ธันวาคม 2564
9/12/2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2564
9/12/2564ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVIC-19 Antigen Test self-test kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2564
2/12/2564ประกาศผลผู้ชนะการจ้างผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 2 ธันวาคม 2564
25/11/2564ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2564