the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ข้อตกลง-พันธกรณีระหว่างประเทศ

หลักการยอกยาการ์ตา

ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุชนระหว่างประเทศ ในประเด็นวีถีแห่งเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ แนวทางสร้างหลักประกันคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ก้าวไปสู่ความเสมอภาคและเคารพสิทธิทางเพศ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสำหรับเราทุกคน

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีศารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ