the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

คำถามที่พบบ่อย

ใครที่สามารถขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนได้บ้าง
ผู้ที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการได้แก่ มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือองค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ซึ่งมีผลงานหรือมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินกิจการหรือมีโครงการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือเพื่อคุ้มครองและ ป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หรือเพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องมีลักษณะใด
โครงการที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุน ต้องมีลักษณะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้(1) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ(2) เป็นโครงการเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหา มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (3) เป็นโครงการจัดทำแผน การรวบรวมข้อมูล หรือการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างเพศ (4) เป็นโครงการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หรือองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (5) โครงการอื่นด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องหรือสนับสนุน นโยบายของรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม หรือวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

กรณีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ แล้ว กองทุนฯ จะจ่ายเงินช่องทางไหน
กองทุนฯ จะโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีหน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

เมื่อได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและมีเงินที่ได้รับการสนับสนุนเหลืออยู่ต้องคืนเงินสนับสนุนให้กองทุนหรือไม่
เมื่อได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและมีเงินที่ได้รับการสนับสนุนเหลืออยู่ ให้คืนเงินสนับสนุนนั้นแก่กองทุน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
ใครที่มีสิทฺธิยื่นขอรับการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ในรูปของตัวเงินได้บ้าง
ต้องเป็นบุคคลซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) ได้มีคำวินิจฉัยว่าถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ทั้งนี้ ต้องยื่นขอรับสิทธิตามแบบ ทพ.03 พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อกองทุนฯ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีคำวินิจฉัย