the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ตารางค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ชดเชยเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์

ตารางค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ชดเชยเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์

#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.