ผู้แทนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ นำโดย อ.อุษณี กังวารจิตต์ และศ.ดร.อัญชลี มีมุข ร่วมสังเกตการณ์การจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัดปัตตานี ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้จัดขึ้นะหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.