ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายหรือเครือข่ายภาคปประชาชน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและผลการดำเนินงาน      ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือเมษายน – สิงหาคม 2567