วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค.(DWF meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และระบบ Zoom Meeting นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 7/2565 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ ประจำปี 2565 รวมถึงการติดตามระบบการบริหารจัดการ  ที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ ประจำปี 2565 โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.