วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว     คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2566 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณโครงการที่ขอรับการสนับสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การเห็นชอบปรับแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ อนุมัติการขยายเวลาดําเนินโครงการ โดยมี   คุณรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.