วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คุณธนสุนทร สว่างสาลี  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2567 รายงานผลการดำเนินงาน การผลักดันให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Inter pride World Conference พิจารณาสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ แก่หน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รอบที่ 2/2567 พิจารณาคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองทุนฯ ประจำปี 2567 และพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติการ และการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี คุณสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว       คณะกรรมการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว
megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.