วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 3/2567 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2567 และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ และผลการประเมินของทุนหมุนเวียน          ณ วันสิ้นบัญชีสำหรับทุนหมุนเวียนที่ประเมินผลตามปีงบประมาณ(ผลสิ้นปีบัญชี 2566 ฉบับสมบูรณ์) โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว 

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.