วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสมอภาค ชั้น 14 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คุณอุษณี กังวารจิตต์              เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2566        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และพิจารณาทบทวนแบบติดตามและประเมินผลโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการของกองทุนฯ        แก่หน่วยงาน/องค์กร โดยมีอนุกรรมการฯ ผู้บริหารกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว   

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.