วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบ Application Zoom นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 4/2566 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รอบการพิจารณโครงการ ครั้งที่ 4/2566 โดยมี คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.