กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคุณกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีคุณวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด และอาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ การดำเนินตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 และจัดทำโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯอันจะนำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริม   ความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานด้านการศึกษา  สถาบันการศึกษาองค์การพัฒนาเอกชน ในเขต 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งวิทยากร  และเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้งสิ้น 65 คน 
megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.