วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน   ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ การดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และการจัดทำโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน อันจะนำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่ โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน  ด้านการศึกษา สถาบันการศึกษา องค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) ในเขต 9 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ลพบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้บริหาร วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.