the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สรุปจำนวนคำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2563

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2563

หากท่านคิดว่ากำลังเป็นผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ และต้องการความเป็นธรรม สามารถยื่นคำร้องได้ที่…

  • กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว : 255 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
  • ส่งทางไปรษณีย์ ถึงกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว : 255 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • E-mail : gidentity3@gmail.com
  • สอบถาม 02-6427745 (กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ)

 

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.