ดูการอบรมย้อนหลังได้ที่ 👉🏻https://www.youtube.com/playlist?list=PLA72VM7t4eDXc6005BjoKoNMSMsgUO5jM

ลิ้งค์(เอกสารการส่งผลงาน+สไลด์อาจารย์+คณะกรรมการพิจารณาผลงาน+หลักเกณฑ์การประกวด)https://drive.google.com/drive/folders/1JMoxbpk5PMW8JAX7B1yeE5rlhEL7xcm8?usp=sharing