ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้ลงนามประกาศใช้ ประกาศศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอรับเงินสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ปรับเพิ่มกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย การจ่ายเงินและการทำสัญญารับเงินสนับสนุน สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถาม โทร. 0 2659 6745-6 Download

สค.จัดกิจกรรม Gender fair สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ลานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง    ของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Gender fair สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ      ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง        ของมนุษย์ และนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวง (พม.) เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว   ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)